Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane: „RODO”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na nas obowiązek udzielenia Państwu szczegółowych informacji, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby związane z podejmowaniem i inicjowaniem kontaktów, zawieraniem i wykonywaniem umów ze Spółką, w tym również na etapie poprzedzającym ich zawarcie (złożeniem zamówienia, wysłaniem oferty itd.). W związku z tymi czynnościami oraz nawiązaną współpracą, w szczególności w celu świadczenia usług oraz dostarczenia towarów, Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe, przez które rozumie się przede wszystkim dane dostawców, kontrahentów, w tym potencjalnych, jak również ich przedstawicieli, pracowników oraz współpracowników.  

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. administratorem  Państwa danych osobowych jest spółka Firma Wanicki Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilanach, pod adresem ul. Myślenicka 19, 31-031 Mogilany, KRS 0000214618 (dalej jako: „Spółka”); 
 1. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@wanicki.pl
 1. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym w celu kontaktowania się z Państwem w związku z jej realizacją (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym między innymi:
 1. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu, 
 2. archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych;
 3. rozpatrywania reklamacji; 
 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. prawnie uzasadnionego interesu Spółki w postaci przedstawiania ofert produktów Spółki, innych spółek z Grupy Wanicki lub podmiotów trzecich (w tym podmiotów finansujących i ubezpieczających mienie klienta), realizacji bieżącej działalności, zawierania umów z kontrahentami, weryfikacji tożsamości, realizacji procesów biznesowych i administracyjnych, co pozwala Spółce na usprawnienie prowadzonej przez nią działalności oraz dla celów marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką przy wykonywaniu umów i obsługi współpracy (w tym m.in. bankom i innym podmiotom finansującym oraz zakładom ubezpieczycielom i podmiotom pośredniczącym zawarcie umów ubezpieczenia,, IT, podwykonawcom), kontrahentom Spółki, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Wanicki (przez co rozumie się podmioty powiązane z Panem Wiesławem Wanickim), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków; 
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
 1. w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3) (i) – przez okres przedawnienia roszczeń, w szczególności wynikających z zawartych umów; 
 1. w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3) (ii) – przez okres przedawnienia roszczeń, w szczególności wynikających z zawartych umów, przy czym w przypadku archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych; 
 1. w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (iii) powyżej – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 1. w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3) (iv) – przez okresy realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Spółki;
 1. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda); 
 1. posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy;
 1. podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz obsługi współpracy; 
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Spółkę, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.